Adatkezelési tájékoztató

 

 1. Bevezetés

Az Ön személyes adatainak biztonsága kiemeleten fontos a számunkra. Az alábbi tájékoztatással áttekintést kívánunk nyújtani arról, hogy miként kezeljük személyes adatait, valamint arról, hogy az EU általános adatvédelmi rendelete (ún. GDPR, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1617882953753 oldalon ingyenesen elérhető) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infó tv., www.net.jogtar.hu oldalon ingyenesen elérhető) alapján Önnek milyen jogai vannak. Azt, hogy pontosan mely adatait kezeljük és milyen célra használjuk elsősorban az Ön által igénybe vett szolgáltatások határozzák meg. Ennek megfelelően Önre nem feltétlenül vonatkozik a jelen tájékoztató minden eleme.

 1. Ki felelős az adatkezelésért és kihez tudok fordulni?

Adatkezelő: Lajer Ügyvédi Iroda (továbbiakban: Iroda)

Telefon:(+36-1) 354-3640

E-mail: titkarsag@lajer.net

Székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 30.

Honlap: www.lajer.net

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban a fenti elérhetőségeken kérhet felvilágosítást, illetve nyújthat be kérelmet, panaszt.

 1. Mely szolgáltatásokra, személyekre vonatkozik ez a Tájékoztató?

Jelen tájékoztató hatálya a www.lajer.net  weblapot meglátogató és azon keresztül személyes adatot megadó felhasználók adatainak kezelésére (a továbbiakban: „Ön”) terjed ki.

Amennyiben Ön a Lajer Ügyvédi Társulás valamely 4. pontban fel nem sorolt szolgáltatását kívánja igénybe venni, akkor a kiválasztott szolgáltatásra vonatkozó adatkezelést magában foglaló egyedi tájékoztatót, a szolgáltatás igénybevétele – és így adatainak megadása - előtt rendelkezésére bocsátjuk.

 1. Milyen célból kezeljük a személyes adatait?

4.1 Adatkezelési tevékenység: Kapcsolatfelvétel

Adatkezelés célja: Amennyiben Ön kapcsolatfelvétel céljából felkeresi az Irodát annak bármely elérhetőségén, úgy a megadott személyes adatait kizárólag ezen érdeklődések megválaszolása, visszajelzés küldése céljából kezeljük.

Adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása

Adatalanyok: természetes személy ügyfél vagy jogi személy ügyfél képviseletében eljáró természetes személyek

Kezelt adatok köre: az Ön által közölt adatok.

A kezelt adatok külső- és belső felhasználói, akik hozzáférnek az adatokhoz:

Belső kör: A Lajer Ügyvédi Társulás illetékes munkatársai, Külső kör: Nincs

Személyes adat átadása harmadik országba vagy nemzetközi szervezeten: Nem történik.

Az adattárolás, ill. adattörlés határideje: Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonásának hiányában a személyes adatait az érdeklődés megválaszolását követő egy év.

Az adatkezelési cél elérése során a következő adatfeldolgozók működnek közre: Nincs.

4.2 Adatkezelési tevékenység: Toborzás

Adatkezelés célja: Az Irodához beérkezett álláspályázatok kezelése

Adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása

Adatalanyok: álláspályázók

Kezelt adatok köre: önéletrajzban és csatolmányaiban (ha van) beküldött adatok.

A kezelt adatok külső- és belső felhasználói, akik hozzáférnek az adatokhoz:

Belső kör: A Lajer Ügyvédi Társulás illetékes munkatársai, Külső kör: Nincs

Személyes adat átadása harmadik országba vagy nemzetközi szervezeten: Nem történik.

Az adattárolás, ill. adattörlés határideje: Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonásának hiányában a személyes adatait a pályázat beküldését követő 6 hónap (amennyiben munkaviszony létesítésére nem kerül sor).

Az adatkezelési cél elérése során a következő adatfeldolgozók működnek közre: Nincs.

4.3 Adatkezelési tevékenység: Árajánlat

Adatkezelés célja: Az Irodához beérkezett árajánlat iránti megkeresések megválaszolása. Adatkezelés jogalapja: Az Iroda jogos érdeke, az ügyfelekkel folytatott kommunikáció utólagos bizonyíthatósága, minőségbiztosítás.

Adatalanyok: természetes személy ügyfél vagy jogi személy ügyfél képviseletében eljáró természetes személyek.

Kezelt adatok köre: név, értesítési cím és minden további adat, melyet az érintett az ajánlatkérés során megad.

A kezelt adatok külső- és belső felhasználói, akik hozzáférnek az adatokhoz:

Belső kör: A Lajer Ügyvédi Társulás illetékes munkatársai, Külső kör: Nincs

Személyes adat átadása harmadik országba vagy nemzetközi szervezeten: Nem történik.

Az adattárolás, ill. adattörlés határideje: Az ajánlati kötöttség megszűnését követő egy év.

Az adatkezelési cél elérése során a következő adatfeldolgozók működnek közre: Nincs.

4.4 Adatkezelési tevékenység: Hírlevélküldés

Adatkezelés célja: tájékoztatás jogszabályváltozásokról, szakmai hírek, cikkek, publikációk közlése, tájékoztatás az Iroda rendezvényeiről

Adatkezelés jogalapja: Az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása

Adatalanyok: Hírlevelet igénylő természetes személyek vagy jogi személy képviseletében eljáró természetes személyek.

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

A kezelt adatok külső- és belső felhasználói, akik hozzáférnek az adatokhoz:

Belső kör: A Lajer Ügyvédi Társulás illetékes munkatársai, Külső kör: Nincs

Személyes adat átadása harmadik országba vagy nemzetközi szervezeten: Nem történik.

Az adattárolás, ill. adattörlés határideje: A hozzájárulás visszavonásáig.

 

 1. Milyen jogokkal rendelkezem az adatvédelem tekintetében?

Minden adatalany rendelkezik hozzáférési joggal a GDPR 15. cikke szerint, ennek értelmében tájékoztatást kérhet az Irodától a róla kezelt személyes adatokat illetően.

Kérheti az Önre vonatkozó pontatlan, hiányos személyes adatok kiegészítését, kijavítását (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk).

Ön kérheti továbbá, hogy az Iroda indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy Ön az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, vagy sikeresen tiltakozott az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték (törléshez való jog, GDPR 17. cikk).

Ön kérheti, hogy az Iroda korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

(a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Iroda ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

(b) az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését és a törlés helyett kéri azok felhasználásának a korlátozását;

(c) az Irodának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

(d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Iroda jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben (adatkezelés korlátozására vonatkozó jog GDPR 18.cikk)

Önt megilleti a GDPR 21. cikke szerinti tiltakozáshoz való jog (később részletesen kifejtve).

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Iroda rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul vagy az adatkezelés az Önnel kötött szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon történik (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk).

A fentieken túl Önnek jogában áll az adatkezeléssel kapcsolatos panaszt benyújtani, ha álláspontja szerint az Iroda megsértette az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségét. Amennyiben Ön az Iroda panaszára adott válaszával nem ért egyet, vagy az Iroda 25 napon belül nem válaszol, akkor bírósághoz fordulhat. Az eljárás - választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítható meg.

Ön panasszal élhet továbbá (GDPR 77. cikk) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5, telefon: 06-1-391-1400, fax: 06-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgálat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). Továbbá személyiségi jogának megsértése esetén bíróság előtt sérelemdíjat, jogellenes adatkezeléssel vagy az adatbiztonság követelményeinek megsértésével okozott kárért bíróság előtt kártérítést követelhet az Irodától.

 1. Köteles vagyok megadni az adataimat?

Törekszünk arra, hogy csak az adatkezelési cél eléréshez szükséges személyes adatokat kérjük el Öntől, ezen adatokat azonban – a hozzájáruláson alapuló adatkezelés eseteit leszámítva – Önnek meg kell adni ahhoz, hogy az adott lehetőséggel (pl. hírlevélküldés) élni tudjon, vagy üzleti kapcsolatot tudjunk létesíteni.

 1. Milyen mértékben automatizált a döntéshozatal?

Nem használunk automatizált döntéshozatali folyamatokat.

 1. Végeznek profilalkotást?

Nem végzünk profilalkotást.

 1. Adatbiztonság

Az Iroda a tudomány és technológia mai állása szerint megfelelő intézkedéseket foganatosít, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. A technikai és szervezési intézkedéseken túl az adatkezelésben részt vevő személyeket rendszeresen képzi és megfelelő utasításokkal látja el. Az Iroda biztosítja, hogy az általa kezelt adatok az arra feljogosítottak számára mindig hozzáférhetőek legyenek, a jogosultsággal nem rendelkezők számára hozzáférhetetlenek maradjanak. Az Iroda garantálja továbbá az adatok sértetlenségét és a rendszer ellenálló képességét. Ennek érdekében az Iroda folyamatos tesztelést, felmérést végez.

 1.  Milyen cookie-kat használunk?

A www.lajer.net weblap minimális mértékben, de használ ún. cookie-kat, amit Ön a weblap meglátogatásával elfogad. Az általunk használt cookie-k típusáról, funkcióiról, az azok által gyűjtött adatokról, a cookie élettartamáról a jelen tájékoztató mellékletében olvashat bővebben. 

 1. Tájékoztatás a GDPR 21. cikke szerinti tiltakozáshoz való jogról

Önnek jogában áll, hogy személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (az érdekek mérlegelésén alapuló adatkezelés) alapuló adatkezelése ellen bármikor tiltakozzon. Amennyiben él a tiltakozáshoz való jogával, akkor a továbbiakban nem fogjuk kezelni személyes adatait, hacsak nem állnak fenn olyan megalapozott indokok, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Tiltakozását formai előírások nélkül, nevét és levelezési címét megadva a Lajer Ügyvédi Iroda jelen tájékoztató elején jelölt elérhetőségének valamelyikére kell eljuttatnia.

 

–––

 

Melléklet

 

Mi az a cookie (süti)?

A cookie egy kis fájl, információs azonosító, ami az Ön gépén kerül elhelyezésre. Ennek segítségével a weblapunkon történt/történő böngészésére vonatkozó információkat („azonosítókat”) tárolunk az Ön böngészőjében (számítógépén). Fontos, hogy a cookie-k útján a weblapok nem kapnak olyan információt, amit Ön nem kíván megadni és a weblapok a cookie-k útján nem férnek hozzá a számítógépen tárolt fájlokhoz.

 

Miért használnak cookie-t?

A cookie-k alapján gyűjtött információt weblapunk működésének biztosítása, szolgáltatásainak fejlesztése és a felhasználói élmény növelése érdekében használjuk fel. Ezért az adatkezelés jogalapja szerződéses jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint.

 

A cookie alapján beazonosítható vagyok?

Nem. Az így gyűjtött információk alapján Önt nem lehet egyedileg azonosítani.

 

Milyen cookie-t használnak?

Mi is a nagyon elterjedt Google Analytics nevű technikát használjuk. Ez egy, a Google Inc. által üzemeltetett internetes információs és analitikai szolgáltatás, amely lehetővé teszi a Google-nek és a weblapok üzemeltetőnek annak megismerését, hogy milyen felhasználók és milyen módon veszik igénybe a weblapot. Az így elhelyezett cookie-k a böngészéshez használt eszközzel és a böngészővel kapcsolatos adatokat, IP-címeket, illetve a webhelyen végzett tevékenységre vonatkozó adatokat gyűjtik. Ezek a cookie-k a használatot követő legfeljebb két év után törlődnek. Részleteket az alábbi linkeken talál:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://policies.google.com/technologies/cookies

Ez utóbbi link tájékoztatja az adatkezelés korlátozásának lehetőségéről is.

A szolgáltatás tekintetében adatfeldolgozó a Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.

Tudom törölni a cookie-kat?

Természetesen! Az egyes böngészők tekintetében itt talál ehhez segítséget:

Firefox

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647

Edge

https://support.microsoft.com/hu-hu/microsoft-edge/a-böngészési-előzmények-megtekintése-és-törlése-a-microsoft-edge-ben-00cf7943-a9e1-975a-a33d-ac10ce454ca4

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/hu-hu/topic/cookie-k-törlése-az-internet-explorer-böngészőben-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

Safari

https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

 

Külön felhívjuk a figyelmét a https://optout.networkadvertising.org weblapra, ahol lehetősége van külső szolgáltató cookie-jairól leiratkozni, azokat letiltani!

Gondoljon azonban arra, hogy a cookie-k célja a weblap használatának és folyamatainak támogatása és megkönnyítése, így a cookie-k tiltása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy nem tudja a weblap funkcióit teljeskörűen használni, illetve, hogy a weblap a kívánttól és tervezettől eltérően fog működni böngészése során.

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése van, örömmel állunk a rendelkezésére!

Ez a weboldal az Ön kényelmes böngészésének érdekében cookie-kat használ. Elfogadom További információ